• Üdvözöljük weboldalunkon!

  Üdvözöljük weboldalunkon!

  Iskolánk a Pécsi SZC Zsolnay Vilmos Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája két iskola: a Zrínyi Miklós Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola, valamint a Zsolnay Vilmos Szakközépiskola és Szakmunkásképző összevonásával jött létre 1993. augusztus 1-jén. Read More
 • Kereskedelmi tagozat

  Kereskedelmi tagozat

  Tanirodánkat a Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola hozta létre 1998-ban. Az előkészületi munkálatok egy évet vettek igénybe, de sikerült nagyon igényes és magas színvonalú gyakorló irodát létrehozni. A taniroda tényleges működése 1999 szeptemberében kezdődött. Kereskedelmi tagozat.
 • Vendéglátó tagozat

  Vendéglátó tagozat

  Szakközépiskolai képzés:Képzési idő: 4 év, a tanulók a 12. osztályt követően érettségi vizsgát tesznek.A közismereti tantárgyakon kívül vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos alapozó oktatás folyik, mely lehetőséget nyújt a kiválasztott szakmacsoport közös elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítására, a készségek, képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés megalapozására.Elméleti ismeretek: Gazdasági környezetünk, Vendéglátó és turizmusismeretek, Szállodai ismeretek, Marketing Alapozó gyakorlatok: Gasztronómiai alapismeretek, Kommunikáció, Viselkedéskultúra, Ételkészítés, Cukrászati termékkészítés.
 • Idegenforgalmi tagozat

  Idegenforgalmi tagozat

  Iskolánk idegenforgalmi tagozata immáron több évtizedes múltra tekinthet vissza. Képzésünk célja, hogy idegenforgalmi vállalkozások számára korszerű általános és szakmai műveltséggel rendelkező szakembereket neveljünk. Diákjaink az érettségi és a szakmai vizsga letétele után biztos alapokra építve tanulhatnak tovább, nem csak szakirányban. Aki iskolánk elvégzése után a munkaerő piacra kerül, emelt szintű szakképzettséggel, nyelvvizsgával a kezében, biztosan könnyen megtalálja helyét.
 • Színvonal Alapítvány

  Színvonal Alapítvány

  Székhely: 7623 Pécs, Rét u. 10. Adószáma: 19034243-1-02Számlaszáma: K&H Bank Nyrt.10200012-24074386-00000000
  ALAPÍTVÁNYI CÉLOK: Az iskolai tanulmányi színvonal emelése (pályatémák kiírása, tanulmányi és szakmai versenyeken való eredményes részvétel, erkölcsi elismerés, anyagi jutalmazás). Az iskola szakmai és nyelvi képzési lehetőségeinek magasabb szintű megvalósítása, a gyakorlati oktatás korszerűsítése. Az intézmény diákságának szakmai és nyelvi képzésével, továbbképzésével kapcsolatos tanulmányutak, szakmai gyakorlatok szervezése, anyagi támogatása. A gyakorlati oktatást elősegítő eszközök beszerzése. A kiemelkedő tanulmányi eredményeket elérő diákok felkészülésének támogatása. A diákság ösztönzése a kiváló szakmai tudás elérésére. Read More
 • Határtalanul! pályázati program

  Határtalanul! pályázati program

  Az iskolánk 2018-ban nyert az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Határtalanul pályázatán. Ennek keretében először 2019. március 18-22-ig Pécsre látógatott partner iskolánk, a Horváth János Elméleti Líceum 40 diákja kisérő tanáraikkal. A pályázatban résztvevő tanulók és pedagógusaik 2019 május 20. és 24-e között fognak ismételten találkozni, immáron Erdélyben. Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Fontos tudnivaló!

Tájékoztató a 2018/2019. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában a történelem érettségi vizsgákon használható középiskolai történelmi atlaszokról

A történelem érettségi vizsgán használható segédeszközökről a 40/2002. OM rendelet rendelkezik.
(A hatályos jogszabály elérhető az Oktatási Hivatal honlapjáról: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/tortenelem_vl_2017.pdf.)
A vizsgaleírás szerint a történelem érettségi vizsgákon kizárólag „az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz” használható.
A jogszabályi feltételeknek megfelelő atlaszok az alábbiak:

 • Történelmi atlasz középiskolásoknak FI-504010903 (1. kiadás, 2015) ISBN 978-963-682-880-6
 • Történelmi atlasz középiskolásoknak FI-504010903/1 (1. átdolgozott kiadás, 2016) ISBN 978-963-436-002-5
 • Történelmi atlasz középiskolásoknak FI-504010903/2 (1. kiadás, 2017) ISBN 978-963-436-159-6

Tantárgyak: Irodalom, Magyar nyelv, Történelem, Idegen nyelv, Matematika

Érettségi témakörök irodalom (2018. őszi vizsgáztatási időszak)

Művek a magyar irodalomból 1. Kötelező szerzők:

 1. Petőfi Sándor tájköltészete egy vers elemzésén keresztül
 2. Arany János kései költészete (egy mű részletes elemzésével)
 3. Ady Endre világháborús költészete
 4. Babits Mihály kései költészete (a halálra készülődés)
 5. Kosztolányi Dezső egy epikus műve
 6. József Attila gondolati lírája

Művek a magyar irodalomból 2. Választható szerzők:

 1. Stílusok sokfélesége Csokonai V. Mihály költészetében
 2. Vörösmarty Mihály Szózat című verse
 3. Mikszáth Kálmán egy epikus műve
 4. Radnóti Miklós eklogái
 5. Karinthy Frigyes egy humoros műve
 6. Örkény István egy jellemző műve

Művek a magyar irodalomból 3. Kortárs szerzők:

 1. Egy szabadon választott mű egy kortárs magyar alkotótól

Művek a világirodalomból:

 1. Az Ószövetség jellemzői és mítoszai
 2. Egy alkotás a 20. századi modernség irodalmából pl. Franz Kafka, Thomas Mann
 3. Egy mű a realizmus irodalmából pl. Gogol, Csehov stb.

Színház és dráma:

 1. Egy Shakespeare-dráma
 2. Madách Imre: Az ember tragédiája (egy eszme sorsának a bemutatása)

Az irodalom határterületei:

 1. Egy jellemző megjelenési mód (pl. film, népköltészet, vicc stb.)

Regionális kultúra és a határon túli irodalom:

Janus Pannonius epigrammái (Egy dunántúli mandulafáról)

 

Érettségi témakörök: magyar nyelv (2018. őszi vizsgáztatási időszak)

1.Témakör: KOMMUNIKÁCIÓ

    A kommunikációs folyamat tényezői.
    A kommunikáció nem nyelvi kifejezőeszközei.
    A kommunikáció típusai (személyes, csoportos, nyilvános, tömegkommunikáció).

2. Témakör: EMBER ÉS NYELVHASZNÁLAT

    A nyelv társadalmi tagolódása; életkori nyelvváltozatok, a diáknyelv jellemzői.
    A köznyelv jellemzői, használati területe.
    Az új „szóbeliség” (skype, chat) jelenségei és jellemzői.

3. Témakör: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE

    A nyelvújítás lényege és jelentősége, szóalkotási módjai.
    A nyelvtörténet forrásai: Ómagyar Mária-siralom.
    A szókészlet rétegei: jövevényszók, idegen szavak.

4. Témakör: NYELVI SZINTEK

    A mondatrészek fogalma, fajtái.
    Az alapszófajok – az ige.
    A szóelemek szerepe és helyes használata a szóalak felépítésében.

5. Témakör: A SZÖVEG

    A különféle szövegek felépítése, egységei.
    A tájékoztató közlésforma – a leírás.
    A szövegtípusok: a hivatalos levél.

6. Témakör: A RETORIKA ALAPJAI

    Az érvelés logikája, technikája.
    A kulturált véleménynyilvánítás és vita gyakorlata.

7. Témakör: STÍLUS ÉS JELENTÉS

    Stílus és jelentés a mindennapi nyelvhasználatban (társalgási stílus).
    A szójelentés (egyjelentésű, többjelentésű, azonos alakú, rokon értelmű, ellentétes jelentésű, hasonló alakú szavak)
    Egynyelvű szótárak használata.

 

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2018

I. GAZDASÁG, GAZDASÁGPOLITIKA, ANYAGI KULTÚRA, PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK

    1. A KÖZÉPKORI VÁROSOK
    2. AZ IPARI FORRADALMAK
    3. A TRIANONI BÉKE ÉS KÖVETKEZMÉNYEI
    4. AZ 1920-AS ÉVEK KONSZOLIDÁCIÓJA MAGYARORSZÁGON

II. NÉPESSÉG, TELEPÜLÉS, ÉLETMÓD

    5. A TATÁRJÁRÁS ÉS AZ ORSZÁG ÚJJÁÉPÍTÉSE IV. BÉLA IDEJÉN
    6. ETNIKAI VISZONYOK A DUALIZMUS KORÁBAN
    7. A RÁKOSI-KORSZAK MINDENNAPJAI

III. EGYÉN, KÖZÖSSÉG, TÁRSADALOM, MUNKAÜGYI ISMERETEK

    8. MOHÁCS ÉS AZ ORSZÁG HÁROM RÉSZRE SZAKADÁSA
    9. A REFORMKOR MAGYARORSZÁGON (SZÉCHENYI ISTVÁN)
    10. A FELVILÁGOSULT ABSZOLUTIZMUS MAGYARORSZÁGON

IV. POLITIKAI BERENDEZKEDÉSEK A MODERN KORBAN

    11. AZ ATHÉNI DEMOKRÁCIA
    12. A KIEGYEZÉS LÉTREJÖTTÉNEK KÖRÜLMÉNYEI, A DUALIZMUS RENDSZERE

V. POLITIKAI INTÉZMÉNYEK, ESZMÉK, IDEOLÓGIÁK 

    13. REFORMÁCIÓ ÉS IRÁNYZATA
    14. A NÁCI NÉMETORSZÁG LEGFŐBB JELLEMZŐI
    15. A XIX. SZÁZAD ESZMÉI
    16. I. (SZENT) ISTVÁN ÁLLAMSZERVEZŐ TEVÉKENYSÉGE

VI. NEMZETKÖZI KONFLIKTUSOK ÉS EGYÜTTMÜKÖDÉS 

    17. A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ ELŐZMÉNYEI, KITÖRÉSE ÉS JELLEMZŐI
    18. MAGYARORSZÁG HELYZETE A II. VILÁGHÁBORÚ IDŐSZAKÁBAN (1939-TŐL 1944 MÁRCIUSÁIG)
    19. AZ 1956-OS FORRADALOM KITÖRÉSE ÉS FŐBB ESEMÉNYEI
    20. AZ ENSZ KIALAKULÁSA ÉS MŰKÖDÉSE

 

Érettségi témakörök: Idegen nyelv (2018. őszi vizsgáztatási időszak)

Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi vizsga általános követelményeiben felsorolt témakörök részletes kifejtése közép- és emelt szintre. A lista nem tartalmaz külön országismereti témakört, mert ennek elemei a többi témakörben előfordulnak. A középszinten felsorolt témakörök az emelt szintre is érvényesek

    Vizsgaszintek
 Középszint (B1) Emelt szint (B2) 
1. Személyes vonatkozások, család       A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai  A család szerepe az egyén és a társadalom életében
 Családi élet, családi kapcsolatok Családi munkamegosztás, szerepek a családban, generációk együttélése
 A családi élet mindennapjai, otthoni teendők  
 Személyes tervek  
2. Ember és társadalom         A másik ember külső és belső jellemzése  
Baráti kör Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága (barátság, szerelem, házasság)
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel Lázadás vagy alkalmazkodás; a tizenévesek útkeresése
Női és férfi szerepek Előítéletek, társadalmi problémák és azok kezelése
Ünnepek, családi ünnepek Az ünnepek fontossága az egyén és a társadalom életében
Öltözködés, divat Az öltözködés mint a társadalmi hovatartozás kifejezése
Vásárlás, szolgáltatások (posta) A fogyasztói társadalom, reklámok
Hasonlóságok és különbségek az emberek között Társadalmi viselkedésformák
3. Környezetünk      Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása) A lakóhely és környéke fejlődésének problémái
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek  
A városi és a vidéki élet összehasonlítása A természet és az ember harmóniája
Növények és állatok a környezetünkben  
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért vagy a természet megóvásáért? A környezetvédelem lehetőségei és problémái
Időjárás  
4. Az iskola    Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat) Iskolatípusok és iskolarendszer Magyarországon és más országokban
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka  
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága Hasonló események és hagyományok külföldi iskolákban
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok  
5. A munka világa  Diákmunka, nyári munkavállalás A munkavállalás körülményei, lehetőségei itthon és más országokban, divatszakmák
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás  
6. Életmód       Napirend, időbeosztás A kulturált étkezés feltételei, fontossága
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás) A szenvedélybetegségek
Étkezési szokások a családban Az étkezési szokások hazánkban és más országokban
Ételek, kedvenc ételek Ételspecialitások hazánkban és más országokban
Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben  
Gyakori betegségek, sérülések, baleset  
Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak) A gyógyítás egyéb módjai
7. Szabadidő, művelődés, szórakozás     Szabadidős elfoglaltságok, hobbik A szabadidő jelentősége az ember életében
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. A művészet szerepe a mindennapokban
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport Szabadidősport, élsport, veszélyes sportok
Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet A könyvek, a média és az internet szerepe, hatásai
Kulturális események  
8. Utazás, turizmus    A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés A motorizáció hatása a környezetre és a társadalomra
Nyaralás itthon, illetve külföldön  
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése Az idegenforgalom jelentősége
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai  
9. Tudomány és technika  Népszerű tudományok, ismeretterjesztés A tudományos és technikai fejlődés pozitív és negatív hatása a társadalomra, az emberiségre
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben  
10. Gazdaság   Családi gazdálkodás Üzleti világ, fogyasztás, reklámok
A pénz szerepe a mindennapokban Pénzkezelés a célnyelvi országokban
Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank)  
   

 

 

Matematika szóbeli érettségi vizsga követelményei

(definíciók, tételek)

Halmazelmélet

 • halmaz megadása, ábrázolása, részhalmaz fogalma, halmazműveletek (halmazok metszete, uniója, kü-lönbsége, komplementere), számhalmazok, intervallumok

Kombinatorika :

 • permutáció, variáció, kombináció (ismétlés nélküli ill. ismétléses)

Számelmélet :

 • oszthatóság, prímszám, relatív prím számok, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös fo-galma (utóbbi kettő meghatározása a prímtényezős felbontás alapján), a számelmélet alaptétele

 Algebra :

 • egyenes és fordított arányosság fogalma, példákkal szemléltetve
 • egész- és törtkitevős hatvány fogalma, 0. hatvány, a hatványozás azonosságai
 • számok normálalakja
 • nevezetes azonosságok :matek
 • négyzetgyök, n-dik gyök fogalma, azonosságai
 • logaritmus fogalma, azonosságai
 • másodfokú egyenlet megoldóképlete, diszkriminánsa, gyöktényezős alakja

Sorozatok :

 • nevezetes közepek (számtani és mértani közép), összefüggés a számtani és a mértani közép között
 • számtani sorozat fogalma, általános tagja, összegképlete
 • mértani sorozat fogalma, általános tagja, összegképlete, kamatos kamatszámítás

Függvények :

 • függvények megadása, a függvényvizsgálat szempontjai (értelmezési tartomány, értékkészlet, zérus-hely, szélsőértékek, monotonitás
 • alapvető függvények: lineáris, abszolútérték-, másodfokú- négyzetgyök-, trigonometrikus (sinus, cosi-nus), exponenciális, logaritmus függvény ábrázolása és elemzése
 • kifejezések értelmezési tartományának meghatározása

Geometria :

 • összefüggés a háromszög oldalai és szögei között
 • a háromszög nevezetes vonalainak (magasságvonal, szögfelező, súlyvonal) definíció-ja, ill. az ezekre vonatkozó tételek
 • négyszögek (trapéz, paralelogramma, deltoid, téglalap, rombusz, négyzet, húrnégyszög) definíciói, tu-lajdonságaik, csoportosításuk
 • síkidomok középvonalai
 • Thalész tétele és megfordítása
 • Pitagorasz tétel és megfordítása
 • kerületi és középponti szög fogalma, kerületi és középponti szögek tétele
 • sokszögekre vonatkozó tételek (átlónak a száma, belső szögeinek az összege)
 • szabályos sokszögek tulajdonságai, belső szögének meghatározása
 • párhuzamos szelők tétele
 • befogótétel, magasságtétel
 • egybevágósági transzformációk (tengelyes, középpontos tükrözés, eltolás, elforgatás) fogalma, tulaj-donságaik, tengelyesen, ill. középpontosan szimmetrikus alakzatok, a háromszögek egybevágóságának alapesetei
 • térelemek távolsága, hajlásszöge
 • kocka, ill. téglatest lap- és testátlóinak kiszámítása
 • testek felszíne, térfogat

Trigonometria :

 • vektorok fogalma, műveletek vektorokkal
 • hegyesszögek szögfüggvényeinek definíciója
 • nevezetes szögek szögfüggvényei
 • a háromszögekre vonatkozó trigonometrikus tételek (sinus-, cosinustétel, terület)
 • sin2x + cos2x = 1 trigonometrikus azonosság alkalmazása

Koordinátageometria :

 • vektor fogalma, műveletek vektorokkal
 • két pont távolsága
 • felezőpont, súlypont, koordinátái
 • egyenes egyenlete
 • kör egyenlete

Valószínűségszámítás:

 • műveletek eseményekkel
 • események valószínűsége, valószínűség klasszikus modellje

Gráfok:

 • alapfogalmak: élek, csúcsok, fokszám, egyszerű gráf, teljes gráf

Statisztika: alapfogalmak: módusz, medián, átlag,szórás, terjedelem

 • diagramok             

Logika:

 • Állítások logikai értéke, tagadása, megfordítása

Aktuális

 • 1
 • 2
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Elfogadom Nem fogadom el